קיברי צדיקים  
 

חלקת מקובלי צפת:

האר"י – רבי יצחק אשכנזי:

נולד בעיה"ק ירושלים. היה תלמידו של הרב הקדוש ר' משה קורדובירו. לאחר פטירת הרבי החל לדרוש בחכמת הקבלה. הרדב"ז אמר לו שלא ידרוש נסתרות ברבים מרוב ידיעותיו הרבות והעמוקות. האר"י לא חיבר ספרים ואת תורתו העביר לתלמידו המובהק ר' חיים ויטאל שאת דברי האר"י הוציא בספרים רבים. חי בעיר הקודש צפת כשנה וחצי ושם נפטר ביום ה' מנחם אב של"ב בגיל 38.


 

__________________________________________________________

 

ר' לייב בעל היסורים:

מתלמידיו המקורבים והמובהקים של הרב "בעל התניא", מקים חסידות חב"ד. כאשר עלה לארץ ישראל היה מהראשונים שיסדו את הישוב היהודי בעיר האבות חברון. לעת זקנותו המופלגת עבר לגור בעיר הקודש צפת ושם נפטר בט"ו מרחשון תקצ"ז (שנת הרעש). לפני מותו ציוה שכל מי שיש לו צרה ר"ל ישתטח על קברו ויעזרהו. וכך נוהגים הרבה מבני ישראל. לא ידוע על שום מה כינוהו "בעל היסורים".

 

 

__________________________________________________________

הרמ"ק – ר' משה קורדובירו:

רבו המובהק של האר"י הקדוש. חיבר מס' ספרים בנושאי קבלה והידוע שבהם "תומר דבורה". האר"י הקדוש כשהיה מלווה את מיטתו לקבורה העיד שליוו את מיטתו שני עמודי אש, וידוע שדבר כזה מתגלה לאחד או לשניים בדור. נפטר כ"ג תמוז ש"ל.
 

 

 

 

__________________________________________________________

ר' שלמה אלקבץ:

רבו של רבי משה קורדובירו (הרמ"ק). מחבר הפיוט "לכה דודי" שכל בית ישראל שרים אותו בקבלת שבת. חיבר את ספר "מנות הלוי" – פירוש על מגילת אסתר במיוחד לכבוד אירוסיו עם כלתו ושלח אותו לחמיו כמשלוח מנות ביום פורים.
 

 

 

 

 

__________________________________________________________

ר' משה מיטרני – המבי"ט:

תלמידו המובהק של ר' יעקב בירב. כשהיה בן 18 עלה לצפת ויצק מים על ידי רבו. לאחר פטירת רבו ישב על כסאו והרביץ תורה לקהל עדתו במשך 54 שנים. נפטר בשנת שמ"ה בן 80 שנה. מקום קבורתו ליד האר"י ז"ל. חיבר את הספרים: קרית ארבע – על הרמב"ם; "בית אלוקים" שעוסק בדרשות ומוסר. ועוד...

 

 

 

__________________________________________________________


רבי יוסף קארו
:

מגדולי תלמידיו של רבי יעקב בירב. חיבר את הספרים החשובים: בית יוסף ושולחן ערוך שהתקבלו בכל תפוצות ישראל בארץ ובגולה. כמו כן חיבר חיבור על הרמב"ם שנקרא "כסף משנה" ועוד. ר' יוסף קארו היה מחותנו של האר"י הקדוש, ביתו התחתנה עם בנו של האר"י. נפטר י"ג ניסן של"ה בגיל 87.

 

 

 

__________________________________________________________
מערת חכמי צפת:

ר' משה אלשיך הקדוש:

תלמידו של מרן בעל "שולחן ערוך", ר' יוסף קארו. חיבר פירוש על התנ"ך שנקרא "תורת משה". האר"י הקדוש ז"ל אמר שראה כל פמליא של מעלה באים לשמוע את דרשותיו של האלשיך הקדוש ולכן הלך גם הוא לשמוע את אמרותיו הטהורות. ר' משה אלשיך היה רבו של ר' חיים ויטאל, שהיה גם תלמידו המובהק של האר"י הקדוש. נפטר ביום י"ג ניסן ש"ס.
 

 


 

__________________________________________________________

התנא ר' יהושע בן חנניה:

אחד מתלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי המוזכרים במשנה באבות (פרק ב' משנה ח'). כל ר' יהושע בש"ס הוא ר' יהושע בן חנניה. היה מלא במידות טובות ועליו נאמר "אשרי יולדתו". מספרים על אמו כשהיתה מעוברת הלכה לבתי מדרשות וביקשה מתלמידי חכמים שיתפללו על העובר הזה שיהיה תלמיד חכם. ולאחר שנולד לא הוציאה את מיטתו מבית המדרש כדי שיכנסו לאוזניו דברי תורה.

 

 

 

__________________________________________________________

רבי פנחס בן יאיר:

היה אחד התנאים ומאמריו מופיעים בבריתות או באגדדתות המפוזרים תלמוד הבבלי. היה מקושר בקשרי משפחה לרבי שמעון בר יוחאי. לפי אחת הגרסאות הוא היה חמיו. ואילו לפי השנייה - חותנו. אמנם מאמרין של רבי פינחס בן יאיר מועטים (הוא מוזכר בשמונה הקשרים בתלמוד הבבלי),אך הם מאופיינים בתוכן העמוק שבהם, ועוסקים על פי רבבנושאים של מוסר וטהרת המידות.

"רבי פינחס בן יאיר  היה אומר:משחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם, ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, ואין דורש ואין מבקש ואין שואל. על מי לנו להשען? על אבינו שבשמים."

"אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא: אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים אנו כחמורים ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי פינחס בין יאיר, אלא כשאר חמורים."

בנוסף הספר מסילת ישרים לרבי משה חיים לוצאטו מבוסס על מאמרו: "תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים.

 

 עמוד הבית צור קשר סרטון וידאו קניית חלקת קבורה בתי כנסת עתיקים קברי צדיקים   מפה צפת עיה"ק  אודות 
        © כל הזכויות שמורות להקדש בית החיים צפת